დავიწყოთ სწავლა
სახელი მხედრული ასომთავრული
ბეჭდური (და ხელნაწერი)
ნუსხური
ბეჭდური (და ხელნაწერი)
ან ( Ⴀ ) ( ⴀ )
ინ ( Ⴈ ) ( ⴈ )
თან ( Ⴇ ) ( ⴇ )
სან ( Ⴑ ) ( ⴑ )
ხან ( Ⴞ ) ( ⴞ )
ონ ( Ⴍ ) ( ⴍ )
ენ ( Ⴄ ) ( ⴄ )
უნ ( Ⴓ ) ( ⴓ )
ძილ ( Ⴛ ) ( ⴛ )
მან ( Ⴋ ) ( ⴋ )
შინ ( Ⴘ ) ( ⴘ )
კან ( Ⴉ ) ( ⴉ )
ვინ ( Ⴅ ) ( ⴅ )
გან ( Ⴂ ) ( ⴂ )
ფარ ( Ⴔ ) ( ⴔ )
ზენ ( Ⴆ ) ( ⴆ )
რაე ( Ⴐ ) ( ⴐ )
ჩინ ( Ⴙ ) ( ⴙ )
ბან ( Ⴁ ) ( ⴁ )
დონ ( Ⴃ ) ( ⴃ )
ღან ( Ⴖ ) ( ⴖ )
ლას ( Ⴊ ) ( ⴊ )
ყარ ( Ⴗ ) ( ⴗ )
ჟან ( Ⴏ ) ( ⴏ )
პარ ( Ⴎ ) ( ⴎ )
ნარ ( Ⴌ ) ( ⴌ )
წილ ( Ⴜ ) ( ⴜ )
ცან ( Ⴚ ) ( ⴚ )
ტარ ( Ⴒ ) ( ⴒ )
ქან ( Ⴕ ) ( ⴕ )
ჭარ ( Ⴝ ) ( ⴝ )
ჯან ( Ⴟ ) ( ⴟ )
ჰაე ( Ⴠ ) ( ⴠ )
ეჲ ჱ (ეი) ( Ⴡ ) ( ⴡ )
ჲე ჲ (ი) ( Ⴢ ) ( ⴢ )
უიე ჳ (ვი) ( Ⴣ ) ( ⴣ )
ჴარ ჴ (ხ) ( Ⴤ ) ( ⴤ )
ჰოე ჵ (ჰოი) ( Ⴥ ) ( ⴥ )
სახელი მხედრული ასომთავრული
ბეჭდური (და ხელნაწერი)
ნუსხური
ბეჭდური (და ხელნაწერი)
ან ( Ⴀ ) ( ⴀ )
ბან ( Ⴁ ) ( ⴁ )
გან ( Ⴂ ) ( ⴂ )
დონ ( Ⴃ ) ( ⴃ )
ენ ( Ⴄ ) ( ⴄ )
ვინ ( Ⴅ ) ( ⴅ )
ზენ ( Ⴆ ) ( ⴆ )
ეჲ ჱ (ეი) ( Ⴡ ) ( ⴡ )
თან ( Ⴇ ) ( ⴇ )
ინ ( Ⴈ ) ( ⴈ )
კან ( Ⴉ ) ( ⴉ )
ლას ( Ⴊ ) ( ⴊ )
მან ( Ⴋ ) ( ⴋ )
ნარ ( Ⴌ ) ( ⴌ )
ჲე ჲ (ი) ( Ⴢ ) ( ⴢ )
ონ ( Ⴍ ) ( ⴍ )
პარ ( Ⴎ ) ( ⴎ )
ჟან ( Ⴏ ) ( ⴏ )
რაე ( Ⴐ ) ( ⴐ )
სან ( Ⴑ ) ( ⴑ )
ტარ ( Ⴒ ) ( ⴒ )
უიე ჳ (ვი) ( Ⴣ ) ( ⴣ )
უნ ( Ⴓ ) ( ⴓ )
ფარ ( Ⴔ ) ( ⴔ )
ქან ( Ⴕ ) ( ⴕ )
ღან ( Ⴖ ) ( ⴖ )
ყარ ( Ⴗ ) ( ⴗ )
შინ ( Ⴘ ) ( ⴘ )
ჩინ ( Ⴙ ) ( ⴙ )
ცან ( Ⴚ ) ( ⴚ )
ძილ ( Ⴛ ) ( ⴛ )
წილ ( Ⴜ ) ( ⴜ )
ჭარ ( Ⴝ ) ( ⴝ )
ხან ( Ⴞ ) ( ⴞ )
ჴარ ჴ (ხ) ( Ⴤ ) ( ⴤ )
ჯან ( Ⴟ ) ( ⴟ )
ჰაე ( Ⴠ ) ( ⴠ )
ჰოე ჵ (ჰოი) ( Ⴥ ) ( ⴥ )
დავიწყოთ სწავლა
ჩამოტვირთეთ Google Play-დან