ასო ასომთავრული ნუსხური რიცხვითი მნიშვნელობა
ჴ (ხ) ( Ⴤ ) ( ⴤ ) 7000
დავიმახსოვრე - შემდეგი ასო
წინა ასო
ჩამოტვირთეთ Google Play-დან