ასო ასომთავრული ნუსხური რიცხვითი მნიშვნელობა
ჵ (ჰოი) ( Ⴥ ) ( ⴥ ) 10000
წინა ასო
ჩამოტვირთეთ Google Play-დან