ასო ასომთავრული ნუსხური რიცხვითი მნიშვნელობა
ჳ (ვი) ( Ⴣ ) ( ⴣ ) 400
დავიმახსოვრე - შემდეგი ასო
წინა ასო