ასო ასომთავრული ნუსხური რიცხვითი მნიშვნელობა
( Ⴀ ) ( ⴀ ) 1
დავიმახსოვრე - შემდეგი ასო