ასო ასომთავრული ნუსხური რიცხვითი მნიშვნელობა
( Ⴁ ) ( ⴁ ) 2
შევამოწმოთ ცოდნა
დავიმახსოვრე - შემდეგი ასო
წინა ასო