ასო ასომთავრული ნუსხური რიცხვითი მნიშვნელობა
ჱ (ეი) ( Ⴡ ) ( ⴡ ) 8
დავიმახსოვრე - შემდეგი ასო
წინა ასო